Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Nabór na stanowiska » Ogłoszenie o wolnym stanowisku

Ogłoszenie o wolnym stanowisku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w pełnym  wymiarze czasu pracy w Zespole Pracy ze Społecznością Lokalną w ramach projektu przewidzianego do współfinansowania w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.


Wymagania niezbędne:

1. Znajomość krajowych ustaw i rozporządzeń, w tym:

 • ustawa z o pomocy społecznej,
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (np. w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja),
 • ochronie zdrowia psychicznego,
 • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • kodeks postępowania administracyjnego,

2. Znajomość przepisów związanych w realizacją projektów m.in.

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

3. Znajomość i umiejętność stosowania metod pracy socjalnej (pracę socjalną
z jednostką (metoda indywidualnego przypadku, pracę socjalną z grupą/rodziną, pracę socjalną ze środowiskiem lokalnym).

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji programów do osób uczestniczących
  w projekcie: z zakresu OSL w poszczególnych dzielnicach, osób usamodzielnianych, osób niepełnosprawnych, osób zarejestrowanych w PUP z profilem III, osób bezdomnych,

2. Stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnej dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb przy współpracy z doradcą zawodowym,


3. Realizacja usług aktywnej integracji, których celem jest:

a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub

b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub

c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego


4. Wypracowanie narzędzi do realizacji usług aktywnej integracji,


5. Realizacja pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością lokalną opartej
na odpowiednio dobranych narzędziach,

Prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z diagnozowaniem, monitorowaniem, ewaluacją oraz dokumentacji wynikającej z realizacji projektu.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawienie dodatkowych umiejętności związanych z realizacją założeń projektu, w tym działań związanych z funduszami europejskimi,
 • kserokopie dyplomów i świadectw ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, kursy), które przydatne będą do realizacji zadań na w/w stanowisku).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na pracownika socjalnego w Zespole Pracy Ze Społecznością Lokalną" należy składać w terminie do dnia 7  października 2016 roku pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Sekretariat, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik .

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Ogłoszenie o wolnym stanowisku

Data utworzenia

2016-09-23

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Jacek Odojczyk

Osoba tworząca dokument

Barbara Kazana

Rejestr zmian dokumentu

 • [2018-04-17] Edycja dokumentu przez Jacek Odojczyk
 • [2016-09-23] Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze na pracowników socjalnych do projektu „Alternatywa” Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przez Jacek Odojczyk
 • [2016-09-23] Utworzenie dokumentu przez Jacek Odojczyk

Dokument wyświetlono

2031 razy